top of page

Vedtægter for Næstved Rollespilsforening

Gyldig fra: Ordinær generalforsamling 27. november 2022

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”Næstved Rollespilsforening”, og forkortes NRF.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er i Næstved kommune.

§ 2 – Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at:

A: med udgangspunkt i aktiviteter, at styrke fællesskabet om medlemmernes lyst til, at deltage aktivt arrangeret i samfundslivet.

B: udbrede kendskabet til rollespil, brætspil, figurspil og kortspil blandt børn og unge i Næstved kommune.

 

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1: Som medlem optages enhver, som har lysten og viljen til at arbejde for foreningen formål.

Stk. 2: Foreningen henvender sig primært til medlemmer under 30 år.

Stk. 3: Indmeldelse i foreningen sker på foreningens indmeldelsesblanketter.

Stk. 4: Deltagelse til arrangementer afholdt alene af NRF kræver medlemskab af foreningen.

Stk. 5: Kontingentet består af minimum 300 DKK. Egenbetaling ved, af alene NRF afholdte, arrangementer bidrager til kontingentet.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af det igangværende kvartal.

 

§ 4 – Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er NRF’s øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i en af kalenderårets sidste to måneder.

Stk. 3: Indkaldelsen sker med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal ske på: www.naestvedrollespilsforening.com, hvor tid og sted skal fremgå.

Stk. 4: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som senest ugedagen forinden har indbetalt kontingent. Er man under 16 år, kan der kun stemmes via en værge.

Stk. 5: Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem af foreningen. Disse har stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 6: Bestyrelsen kan udstede observatørstatus ved generalforsamlinger til ikke medlemmer af foreningen (fx bilagskontrollør, kommune, eksterne rådgivere o. lign.)

Stk. 7: Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af to stemmetællere

4. Godkendelse af lovlig indkaldelse

5. Formandens beretning

6. Regnskabsaflæggelse

7. Behandling af indkomne forslag

8. Behandling af vedtægtsændringsforslag

9. Fastsættelse af kontingent

10. Godkendelse af budget

11. Valg af bilagskontrollør

12. Valg af det, af §6, stk. 1, fastsatte antal bestyrelsesmedlemmer

13. Eventuelt

 

Stk. 8: Forslag og vedtægtsændringsforslag, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 9: Generalforsamlingen ledes af en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 10: Generalforsamlingen træffer deres beslutninger med simpelt flertal (flere stemmer for end imod uanset antal blanke stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

Stk. 11: Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. (Dem med flest stemmer for sig, bliver valgt). Er der ikke flere foreslået end der er pladser i bestyrelsen, så anses de pågældende for valgt.

Stk. 12: Er der stemmer på to eller flere personer, som står lige, foretages omvalg på disse.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af de myndige (16+) medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er indleveret til formanden.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstra ordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der foruden formanden, består af kassereren og sekretæren. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en treårig (3) periode, forskudt af hinanden.

Stk. 2: Såfremt en bestyrelsespost ikke er besat ved førstkommende ordinære generalforsamling, vil denne komme på valg.

Stk. 3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne samt generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4: Posten som medlem af bestyrelsen er ulønnet, dette gælder også tillidsposterne, samt medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 5: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholder bestyrelsen et konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7: Bestyrelsen kan godkende udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 8: Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt, med angivelse af dagsorden, tid og sted, når formanden skønner det nødvendigt eller når bare ét bestyrelsesmedlem anmoder om dette, overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

§ 7 – Økonomi og regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, hvad angår budget samt regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4: Billagskontrollørerens opgave er at godkende og kontrollere foreningens regnskab, i samarbejde med kasserer og formand. Billagskontrolløreren vælges for en etårig (1) periode.

§ 8 – Tegningsregler og ansvar

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst to yderligere bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer noget personligt ansvar for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra afsluttet afstemning.

 

§ 10 – Opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 af stemmerne for, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene skal være ordinær.

Stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af vedtaget opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formue træffes af den opløsende generalforsamling (den i § 10, stk. 2: Sidst nævnte)

 

§ 11 – Datering

Stk. 1: Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den. 13. februar 2012.

Stk. 2: Senest ændret på generalforsamling den. 28. november 2021.

bottom of page